29 juni: (uitgestelde) Algemene ledenvergadering

Hierbij nodigt het bestuur van de Historische Vereniging u uit voor de uitgestelde jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Locatie: ’t Wapen van Haarzuylen, Brink 2 Haarzuilens. Aanvang: 19:30 uur.

Vanwege de huidige situatie rond het coronavirus en de daaraan verbonden maatregelen kunnen er maximaal 30 personen aanwezig zijn (inclusief bestuur van 7 personen) en moet iedereen die wenst te komen zich van te voren aanmelden op info@histvervdmh.nl of via het telefoonnummer 0611915483. Mocht u na aanmelding klachten krijgen zoals een snotterigheid of hoest, dan vragen wij u zich alsnog af te melden.

De agenda is, in tegenstelling tot een normale ALV, beperkt tot de zaken die statutair nodig zijn. Overige zaken, zoals onze plannen voor de komende jaren, bespreken wij graag met u in de ALV van dit najaar. De stukken vindt u op de gebruikelijke plek: https://histvervdmh.nl/alv/

Verslag ALV voorjaar 2018

Op woensdag 18 april werd de eerste ALV van dit jaar gehouden in De Schakel in Vleuten. De concept-notulen vindt u hier. Het definitieve Jaarverslag 2017 vindt u hier.

Op de agenda stonden o.a. het Jaarverslag 2017, de Herziene Jaarrekening 2016 en de Jaarrekening 2016. Na een uitgebreide uitleg van de Kascontrolecommissie en de waarnemend penningmeester werden de Herziene Jaarrekening 2016 en de Jaarrekening 2017 goedgekeurd.

Edwin van den Berg werd unaniem verkozen tot penningmeester en Arthur van der Ley en Martijn van Veldhuizen werden unaniem verkozen als bestuurslid (commissie Erfgoed en Educatie). Hier meer over deze nieuwe bestuursleden. Verder zijn voorzitter Gerda Oskam, bestuurslid Harry van der Meer (commissie Communicatie) en bestuurslid Wim de Vrankrijker (commissie Activiteiten) herkozen in het bestuur. Tenslotte werden Rien van Bommel en Martin Brandt benoemd tot lid en Jan Schutte als reserve-lid van de kascontrolecommissie.

De najaars-ALV zal plaats vinden op woensdag 26 september.

 

Vacature Algemeen bestuurslid

Het bestuur van de Historische Vereniging is op zoek naar een nieuw algemeen bestuurslid, dit i.v.m. het naderende vertrek van Ingrid Horst.
In de eerste bestuursvergadering na de ALV van april zal het bestuur, zoals gebruikelijk, onderling kijken naar de nieuwe taakverdeling binnen het bestuur. Gezien de huidige verdeling van taken is het bestuur echter vooral op zoek naar iemand die de portefeuille Onderzoek & educatie op zich wil nemen. De kandidaat heeft daarom bij voorkeur een achtergrond in of affiniteit met onderwijs en ervaring met het co?rdineren van vrijwilligers. Zie hieronder de omschrijving van de portefeuille van het bestuurslid Onderzoek & Educatie .

 

BESTUURSLID ONDERZOEK EN EDUCATIE

Waar draag je aan bij?
Je steunt de missie van Historische Vereniging Vleuten De Meern Haarzuilens en Leidsche Rijn om het culturele erfgoed van ons leefgebied te behouden en uit te dragen zodat bewoners hiervan kunnen genieten. We zijn een actieve vereniging met ruim 840 leden.? We geven onder meer een prachtig en informatief historisch tijdschrift uit, beheren een documentatiecentrum en website, participeren in educatieve projecten in het lager- en middelbaar onderwijs en in het toonaangevende Castellum Hoge Woerd. Daarnaast organiseren wij excursies en lezingen en presenteren wij ons op lokale evenementen zoals; braderie?n in de wijken en tijdens ?Open-Monumentendag?.

Wat ga je doen?
Wij zoeken een bestuurder die een regie rol heeft op het gebied van kennis-, onderzoeks- en educatie ontwikkeling binnen het leefgebied van de vereniging.

Binnen het bestuur ben je voorzitter van de commissie Onderzoek en educatie. We zien daarnaast graag dat je ook bestuurlijk meedenkt over te ontplooien activiteiten en het te voeren beleid.

Hiervoor onderhoud je de contacten met Castellum Hoge Woerd op het gebied van onderzoek en educatie en neem je deel aan de Programmacommissie Museum van Castellum Hoge Woerd.

We zoeken iemand met goede communicatieve vaardigheden, die zelfstandig kan werken.

Je bent proactief, maar kunt zeker ook goed samenwerken met andere vrijwilligers.

Wat bieden we?

Samen met ?andere enthousiaste vrijwilligers ga je je inzetten voor de continu?teit van de vereniging. We zijn financieel een gezonde vereniging die door inkomsten uit de vele activiteiten zichzelf voor een groot deel kan bedruipen. Het is een onbezoldigde? functie waarin je veel inbreng hebt en maatschappelijke waarde toevoegt.

Reageren?
Heb je interesse? Mail dan een korte motivatiebrief met CV naar: harryvdmeer@gmail.com

Voor vragen over de functie ?kun je contact opnemen met Ingrid Horst, bestuurslid Onderzoek en educatie (ingrid.horst01@gmail.com).

Verslag najaars-ALV van 20 september 2017

Op 20 september 2017 vond de najaars-ALV van de Historische Vereniging plaats. Het verslag hiervan, en alle andere ALV-stukken, vindt u op deze pagina:?www.histvervdmh.nl/alv

Op de agenda voor de ALV stonden o.a. de bespreking van de begroting 2018 en het Beleidsplan 2018. Beiden werden na een discussie goedgekeurd.? Verder benadrukte Harry van der Meer nog dat de vele activiteiten die elk jaar weer worden georganiseerd geen doorgang kunnen hebben zonder de inzet van vrijwilligers. Als ieder eens in de zoveel tijd een avond of middag helpt komt de last niet op de schouders van steeds dezelfde groep vrijwilligers.

Arjo Roersch van der Hoogte had zich gekandideerd voor de functie van bestuurslid (2e secretaris) en werd unaniem door de ledenvergadering verkozen tot bestuurslid. Ingrid Horst gaf aan dat zij na zes jaar bestuurslidmaatschap bij de volgende ALV zal aftreden. Bij de stukken voor de voorjaars-ALV zal een functieprofiel worden meegestuurd.

 

Algemene Ledenvergadering 2017

Op woensdag 12 april werd de eerste ALV van dit jaar gehouden in De Schakel in Vleuten. Op de agenda stonden o.a. het Jaarverslag 2016, de begroting 2017 en de Jaarrekening 2016. Na een uitgebreide discussie werd de jaarrekening 2016 goedgekeurd door de ledenvergadering. De heren Horst en Rasch werden benoemd tot lid van de kascommissie. Verder werd de begroting 2017 goedgekeurd.

Het bestuur had een voorstel geagendeerd voor een gezinslidmaatschap. Dit voorstel is niet aangenomen.

Dit najaar vindt de tweede ALV van 2017 plaats op woensdag 20 september. De concept-agenda voor deze ALV vindt u hier (pdf). De vergadering begint om 19:30 uur en vindt plaats in zaal 3 van De Schalm in De Meern (Oranjelaan 10).

Voor de concept-notulen van de ALV van dit voorjaar kunt u hier klikken, waarna een pdf-bestand wordt geopend op uw PC of laptop. Het definitieve jaarverslag 2016 vindt u hier.

 

 

12 april: Uitnodiging Algemene ledenvergadering

Graag nodigen wij de leden van de Historische Vereniging van harte uit voor onze voorjaars-ALV. Deze vindt plaats op woensdag 12 april in De Schakel (Schoolstraat 11) in Vleuten. De vergadering vangt aan om 19:30 uur.

Onderstaand de stukken ter download. De stukken liggen ook vanaf 12 maart ter inzage in ons documentatiecentrum in Vleuten.